Bezpečnost a normy

Pokud jde o bezpečnost a normové požadavky, je to pro nás nejvyšší priorita.

Splňujeme požadavky norem

Normkonformität

Kromě prevence úrazu je splnění normových požadavků a zkoušek základním faktorem pro dlouhodobou spolehlivost a životnost vaší trafostanice.

Proto je výroba ve firmě GRITEC podřízena českým, německým a evropským normám, vyhláškám a směrnicím. Náš certifikovaný systém řízení kvality zaručuje dodržování všech požadovaných předpisů.

SPLŇUJEME POŽADAVKY ČSN EN 62271-202

 • Minimální stupeň krytí IP 23 DH, na přání IP 33 DH nebo IP 43 dle ČSN EN 60529
 • Ochrana proti obloukovému zkratu dle ČSN EN 62271-202
 • Zkouška oteplení a třídy krytu dle ČSN EN 62271-202
 • Ochrana před elektromagnetickým polem (EMC) dle nařízení vlády č. 291/2015 Sb. a ČSN EN 50499
 • Prohlášení o shodě, Stavebně technická osvědčení a Certifikáty výrobků pro český trh na vyžádání

Ochrana proti obloukovému zkratu

Test Störlichtbogensicherheit

Pokud se vaše stanice nachází ve veřejném prostoru, je nezbytné zajistit maximální míru ochrany osob, bezpečnost pro chodce i obsluhu stanice.

Ve společnosti GRITEC jsme vyvinuli speciální koncept ochrany, který zohledňuje ochranu osob před eventuálními riziky a splňuje normové požadavky již ve výrobním závodě. Vaše stanice bude tedy bezpečná, ať ji pak postavíte kamkoli.

Bezpečnost v tomto případě znamená především ochranu před extrémně silnými tepelnými a mechanickými účinky, které obloukový zkrat provází.

Společnost GRITEC má v oblasti obloukových zkoušek desítky let zkušeností a první zkoušky provedla již v roce 1974 podle tehdejších zkušebních podmínek a hodnotících kritérií směrnice PEHLA č. 2.

Splňujeme požadavky normy ČSN EN 62271-202: IAC-AB 20 kA/1s.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Normkonformität

Pro GRITEC je téma ochrany před elektromagnetickým polem obzvláště důležité!

Technologie a její rozmístění v trafostanici má značný vliv vytvoření elektromagnetického pole.

V případě vysokého proudu je potřeba se zaměřit na sekundární propojení od transformátoru k rozváděči nízkého napětí. Zde lze intenzitu elektromagnetického pole omezit pouhou změnou vedení a uspořádám kabelů. 

Stejně důležitou roli hraje i umístění vůči stavební konstrukci. NN rozváděče a přípojky jsou proto obvykle umístěny pokud možno ve větší vzdálenosti od vnějšího povrchu stanice nebo na vnitřních stěnách. Také záleží na poloze připojení transformátoru.

Společnost GRITEC prováděla desítky let četná měření a výpočty EMC, v některých případech společně s provozovateli stanic.

Poznatky, které jsme při tom získali, jsou pro nás dodnes cenným zdrojem informací při zpracování vnitřních směrnic pro navrhování elektrotechnického vybavení a při tvorbě vhodných půdorysů.

Takto splňujeme vysoké požadavky, které máme jak my, tak vy, v oblasti EMC s ohledem na bezpečnost systému a ochranu veřejnosti.

V ČR jsou pro ochranu zaměstnanců a ostatních osob před neionizujícím zářením platné:

 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.,
 • ČSN EN 50499, která mj. obsahuje referenční hodnoty elektromagnetických polí pro frekvenci 50Hz pro zaměstnance.

Uzemnění

Jasné zadání pro naši práci vyplývá z ČSN EN 50522 (333201) Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV.

Tato norma stanovuje požadavky pro návrh a provedení uzemňovacích soustav elektrických instalací tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a správná funkce.

Všechny neživé vodivé části, které jsou částí elektrické soustavy se uzemňují. Ve zvláštních případech se tvoří izolované oblasti.

Cizí vodivé části se uzemňují, pokud je to potřebné, např. vzhledem k oblouku, mechanickým poruchám, kapacitní nebo induktivní vazbě.

GRITEC realizuje toto zadání jednotlivými viditelnými propoji mezi vnitřním zemnícím okruhem (v podobě FeZn pásku) resp. hlavní sběrnicí pro vyrovnání potenciálu (v podobě Cu sběrnice) a aktivními částmi instalovaných zařízení.

Toto řešení má výhodu ve vysoké provozní bezpečnosti a možnosti snadné dodatečné kontroly a měření.

Kromě toho využíváme pro vyrovnání potenciálu a připojení do uzemňovacích obvodů i armování železobetonu.

Pro trafostanice vyráběné dle ČSN EN 62271-202 dále platí specifikace dle přílohy EE.

Pro speciální aplikace nebo zvláštní požadavky zákazníka lze volitelně zavést další opatření týkající se uzemnění a vyrovnání potenciálů.

V případě složitých uzemňovacích systémů můžeme na přání vypracovat příslušnou dokumentaci a dodat protokoly o měření.

Ochrana před bleskem

Provozovatelé a uživatelé sítí musí zajistit ochranu vysoce citlivých systémů před účinky úderů blesku a přepětí nejen z pojistných důvodů.

V této oblasti spolupracujeme s českými i mezinárodními společnostmi, které se zabývají ochranou před bleskem.

Kromě odborného plánování přikládáme zvláštní význam materiálům a styčným místům jímacího systému, svodů a uzemnění.

Spolu s našimi osvědčenými detaily napojení získáte všestranně bezpečné řešení - s dokumentací a zkušebním protokolem.

Ochrana vod

Mnoho technických aplikací vyžaduje zvláštní opatření pro ochranu vod.

Zásadní význam má odpovědné zacházení s látkami, které by mohli vodu znečistit. Klíčovou roli zde hrají provozovatelé a projektanti těchto systémů. Nic by zde nemělo být ponecháno náhodě.

Stavební systém prostorových buněk GRITEC má v tomto směru obrovskou výhodu. Využíváme vysokohodnotné betony, které jsou pro výše uvedené látky nepropustné. Navíc bezesparý stavební systém zabraňuje, že tyto látky by mohly unikat spárami.

S BETONAU si vybíráte partnera, který získal certifikaci jako odborná firma podle německého zákona o vodních zdrojích (WHG). Využijete našich mnohaletých zkušeností s navrhováním a výrobou objektů na naftu nebo topné oleje, zařízení pro vysoce hořlavé a snadno zápalné kapaliny a další nebezpečné látky, jako např. vysoce rafinované minerální oleje používané jako chladící medium v transformátorech.

Protipožární ochrana

Mnoho technických zařízení instalovaných uvnitř našich betonových buněk klade velké nároky na ochranu proti požáru, a to jak na nosné a nenosné konstrukce, tak na povrchové úpravy. Je potřeba zohlednit nejen požární riziko, které představují technické systémy ve stanici, ale i konstrukční řešení stanice a její umístění budovy. Jedná se například o požadavky na dostatečnou odstupovou vzdálenost od okolních budov nebo od hranice pozemku, přímou přístavbu ke stávající budově a případně další místní prováděcí předpisy.

V určitých případech je výslovně požadována vysoká třída požární odolnosti podle norem řady ČSN 7308xx pro požární bezpečnost staveb. Ze stavebně-fyzikálního pohledu náš výrobní postup bezesparých prostorových buněk spojený s používáním vysoce kvalitních surovin, zejména nehořlavých stavebních materiálů jako beton, ocel a malta, tyto požadavky bez problému splňuje. Díky prefabrikaci betonu můžeme realizovat štíhlé a zároveň vysoce odolné konstrukce. Při požárně bezpečnostním řešení se dále využíváme ČNS EN 1992-1-2 Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. 

Standardní produktové řady UF, UK a UKL máme byl zkoušeny a posouzeny od nezávislých zkušebních institucí z hlediska požární odolnosti. Pro obvodové stěny a strop prostorových buněk potvrdili odolnost podle klasifikace REW 90 a REI 90. Pro speciální případy použití, jako např. sklady nebezpečných látek nebo zařízení na vytápění může být celý systém budovy včetně dveří a případných větracích prvků navržen na požadovanou třídu požární odolnosti.

V oblasti distribučních trafostanic v elektroenergetice vyplývají z ČSN EN 62271-202 další požadavky na chování použitých látek a materiálů při požáru. GRITEC používá bez výjimky jen materiály klasifikované jako nehořlavé.

Při výběru materiálů se řídíme podle projekčních požadavků vašich aplikací a provádíme ho v souladu s klasifikací tříd stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle norem řady ČSN EN 13501.

Rádi vám poradíme se standardními projekty i projekty se zvláštními požadavky na protipožární ochranu.

Ochrana proti hluku

Schallschutz

Pro zajištění ticha i v obytných zónách

Hluk. Citlivé téma, na které se dle nařízení vlády vztahují přísné hygienické limity. Vyvinuli jsme vlastní řešení, díky kterému budete klidně spát.

I v tomto případě poskytujeme poradenství a podporu v rámci navrhování a přípravy projektu, abychom se vyhnuli zbytečným dodatečným náklům na opravy a přestavby. Kromě vynikajících vlastností betonu jsou nedílnou součástí našeho řešení i zvukově izolační dveře a větrací prvky. Stejně tak je pro splnění normových požadavků důležitá geometrie budovy a místo jejího usazení.

Rádi vám pomůžeme při přípravě projektů stavební akustiky technických budov.

 • Neprůzvučnost stěn: dle své tloušťky dosahují od 47 dB (tl. 10 cm) do 58 dB (tl. 20 cm). Dalším opatřením je např. vnitřní obložení děrovaným plechem a zvukovou izolací.
 • Nabízíme jednokřídlé dveře s útlumem od 18 do 40 dB. U speciálních projektů můžeme dosáhnout u jednokřídlých dveří až 55 dB a u dvoukřídlých až 52 dB.
 • Opatření u větracích prvků sahají od zvukově izolovaných plechových kanálů – montovanými pod střechou nebo na stěnách – až po betonové kanály s tlumicími kulisami.
 • Ochrana proti hluku zeminou je velmi jednoduchý způsob izolace spočívá v zemních valech, částečném nebo celkovém zapuštění do svahu nebo umístění pod zem, tj podzemní stanice.

Ochrana proti vloupání

Sicherheit

Technické budovy jsou často umístěny velmi izolovaně a proto jsou personálem provozovatele kontrolovány většinou jen v rámci údržby nebo při poruchách. Vniknutí nepovolaných osob do prostor s elektro nebo plynovým zařízením může mít zničující následky na zdraví nebo život těchto osob, nemluvě o škodách na zařízení.

To dává velký význam ochraně objektu před vloupáním.

Budovy GRITEC jsou už po desetiletí běžnou součástí městského a venkovského prostředí a nejsou vnímána jako rušivé cizí těleso. To také vysvětluje extrémně řídké případy vandalismu.

Překonání velmi odolného železobetonu při tloušťce stěny minimálně 10 cm bez použití strojů nebo těžkých nástrojů není možné bez toho, aniž by to vzbudilo pozornost.

Naše dveře a větrací prvky konstruujeme tak, aby násilné vniknutí bylo co nejobtížnější. To potvrdily úspěšné zkoušky úderem podle IEC 60-262. Odolnost našich dveří a větracích prvků dokázalo množství úspěšných zkoušek na odolnost stanic proti obloukovému zkratu. Tyto zkoušky ukázaly, že jejich konstrukce vydrží ta nejvyšší namáhání.

Proto také mají naše hliníkové dveře TAM stále panty uvnitř, aby byly chráněny proti přístupu zvenčí. Pevná rámová konstrukce dveří s plechovými výplněmi z vysokopevnostního legovaného hliníku dodává dveřím dostatečnou stabilitu. Spolu s 3-bodovým zamykáním to zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

Na přání můžeme vyrobit naše dveře a větrací prvky s vyšší třídou odolnosti proti vloupání RC2 nebo RC3 podle normy ČSN EN 1627. Zkoušky byly provedeny certifikovanými nezávislými a akreditovanými zkušebními ústavy.

V současné době mnoho pojišťoven požaduje u zvláště složitých zařízení použití zabezpečovacích systémů. Naše dveře se dají bez problémů vybavit západkami a magnetickými kontakty. Náš systém výroby prostorových buněk umožňuje namontování kompletního systému, jako např. detektory pohybu a kontrolu obvodového pláště, už ve výrobním závodě.

Balistická ochrana

Citlivé bezpečností zařízení z civilního a vojenského sektoru mají specifické požadavky na balistickou ochranu. Pro tyto vysoce zabezpečené objekty jsme vyvinuli řešení, které splňuje nejvyšší požadavky na odolnost proti střelám, ochranu proti střepinám a účinkům výbušnin.

Rádi vám poskytneme poradenství v balistické ochrany technických budov.

Nejenže splňujeme normové požadavky a nařízení, ale provádíme i zkoušky ve vlastní zkušebně.

Zkoušky ve vlastní zkušebně
Zkoušky ve vlastní zkušebně

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.